Annual Scientific Meeting

Now, it is under preparation.

The 43rd Annual Scientific Meeting of the Japan Society of Sonographers
Conference Dates:June 1-3, 2018   Venue:Osaka
President:Norio TANAKA(National Cerebral and Cardiovascular Center)
The 44th Annual Scientific Meeting of the Japan Society of Sonographers
Conference Dates:April 27-29, 2019   Venue:Yokohama
President:Shigeru TAKEYAMA(National Hospital Organization Yokohama Medical Center)
The 45th Annual Scientific Meeting of the Japan Society of Sonographers
Conference Dates:June 19-21, 2020   Venue:Hiroshima
President:Hidefumi CHIKUJI(Kurashiki Central Hospital(Ohara HealthCare Foundation))

History of the Annual Scientific Meeting

Dates President Venue
1 November 1975 Ryoichirou FURUKI Kanagawa
2 November 1976 Ryoichirou FURUKI Kanagawa
3 March 3, 1978 Ryoichirou FURUKI Kanagawa
4 March 3, 1979 Ryoichirou FURUKI Kanagawa
5 April 4, 1980 Eiichi TODA Kanagawa
6 March 8, 1981 Yoshikazu MASUDA Osaka
7 March 7,1982 Manabu NAGAE Tokyo
8 March 13, 1983 Tooru NIBUYA Tokyo
9 April 1, 1984 Yoshihiro IDA Tokyo
10 March 31, 1985 Ryoichirou FURUKI Tokyo
11 March 16, 1986 Noboru TAKASAKA Kanagawa
12 February 18,1987 Kazuhiko SAKAI Hokkaido
13 February 28,1988 Manabu NAGAE Kanagawa
14 February 26,1989 Hachirou MASAOAKA Aichi
15 February 25,1990 Hiroshi SAKUMA Tokyo
16 May 10,1991 Kazuhide MANRI Tokyo
17 May 1,1992 Kiyoaki IWASHITA Tokyo
18 February 28,1993 Izuru NAKASONE Osaka
19 April 23-24, 1994 Hiroyuki TOIDE Tokyo
20 April 22-23, 1995 Tomoki SEKINE Tokyo
21 April 27-28, 1996 Kouji YAMAZAKI Fukuoka
22 April 19-20, 1997 Ataru MOROI Tokyo
23 May 23-24, 1998 Akio HOSONO Hokkaido
24 May 29-30, 1999 Jyunko MAEDA Tokyo
25 May 20-21, 2000 Makoto NAKAGOMI Tokyo
26 May 12-13, 2001 Tadafumi DOI Kochi
27 April 27-28, 2002 Kouji TAKEUCHI Tokyo
28 May 31-June 1, 2004 Yoshikane YAMAZAKI Aichi
29 May 15-17, 2004 Eiichi TODA Tochigi
30 May 28-29, 2005 Tadashi TANEMURA Tokyo
31 May 13-14, 2006 Shuichi TAKAHASHI Nana
32 May 12-13, 2007 Noboru TAKANASHI Tokyo
33 June 14-15, 2008 Hiroyuki TOIDE Gunma
34 June 27-28, 2009 Naoko MIZUKAMI Kagoshima
35 May 7-8, 2010 Norikazu OBANE Osaka
36 June 24-26, 2011 Sheiji KONUMA Ibaraki
37 June 1-3, 2012 Mutsumi NISHIDA Hokkaido
38 June 14-16, 2013 Yasunobu TAKASUKA Ehime
39 June 13-15, 2014 Shigetaka HAYASHI Aichi
40 May 15-17, 2015 Hideki YAMAGUCHI Kanagawa
41 June 10-12, 2016 Kazuhiro MURAKAMI Miyagi  
42 June 16-18, 2017 Toshikatsu NONAKA Fukuoka  
43 June 1-3, 2018 Norio TANAKA Osaka This meeting which has ended
44 April 27-29, 2019 Shigeru TAKEYAMA Yokohama Holding schedule
45 June 19-21, 2020 Hidefumi CHIKUJI Hiroshima Holding schedule